Skip to main content

NHÓM PHẦN MỀM CHO CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Phần mềm quản lý văn bản điều hành.

2. Phần mềm Cổng thông tin điện tử

CTTLS.png

3. Phần mềm Thư điện tử công vụ

4. Phần mềm Liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

agrolink.png

5. Phần mềm thống kê lượng mưa, mực nước sông

pcll.png

6. Hệ thống hội nghị trực tuyến

7. Thiết bị công nghệ thông tin

 

 

NHÓM PHẦN MỀM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Phần mềm thi kiểm tra đánh giá trực tuyến.

wordbook.png

2. Hệ thống học tập trực tuyến E-LEARNING

ECTU.png

3. Phần mềm bài giảng điện tử dành cho giáo viên giảng dạy trên lớp

4. Các khóa học tập trực tuyến trên manghoctap.vn

manghoctap.png